Gemeente Eindhoven neemt alle aanbevelingen rattenrapport over

De wethouder Torunoglu heeft na samenspraak met de Dorpsraad Acht besloten alle aanbevelingen uit het rattenrapport van het Kennisadviescentrum Dierplagen (KAD) over te nemen. Dat betekent dat de Gemeente Eindhoven meer regie gaat nemen bij de zwarte ratten. De Dorpsraad Acht is tevreden met de gemaakte afspraken.

In mei 2015 is in het Kerkdorp Acht onderzoek uitgevoerd naar de overlast van zwarte ratten. De conclusie van het rapport was dat de huidige bestrijding door of in opdracht van bewoners en de aanpak door de Gemeente in het verleden ontoereikend is geweest om de structurele overlast te beperken. Het KAD heeft in haar rapport een aantal aanbevelingen gedaan aan bewoners en gemeente.

In een gesprek dat plaatsvond tussen de wethouder, het KAD en de Dorpsraad Acht zijn de procedure en de inhoud van het rapport ruimschoots besproken.

Het volgende is besloten:

–> Meldingen worden voortaan doorgegeven aan het KAD. Het KAD adviseert bewoners welke maatregelen zij moeten nemen, maar kijkt daarnaast ook naar de meldingen in dat gebied.

–> Mochten er meerdere meldingen komen in een bepaald gebied, dan laat de Gemeente een bestrijdingsplan op basis van inspectie, waarbij de omgeving meegenomen moet worden, opstellen.

–> Vanuit dat bestrijdingsplan worden de geadviseerde maatregelen genomen.

–> De openbare gebieden die als hotspots waren aangemerkt in het rapport, worden door de Gemeente onderzocht en daar worden maatregelen voor genomen.

–> Ambtenaren worden opgeleid voor een vakbekwaamheidbewijs om voortaan ter plaatse te kunnen onderzoeken, adviseren en, indien nodig, handhaven, met als doel om snel op situaties die niet door burgers zelf kunnen worden opgelost, te kunnen acteren.

–> Er wordt in Acht nogmaals een bewonersavond georganiseerd waarin wordt verteld dat bovenstaande aanpak effectief blijkt te zijn in andere gemeenten. Bovendien zal door de centrale overheid verklaard worden waarom veel wet- en regelgeving bewoners belemmeren om zwarte ratten effectief te bestrijden.

De Dorpsraad Acht is tevreden met de overname van alle aanbevelingen van de Gemeente Eindhoven. “In het gesprek met de wethouder hebben wij hebben geprobeerd alles er uit te halen wat mogelijk was. Dat is gelukt. Wanneer bewoners ratten melden, worden zij nu meer serieus genomen. Als blijkt dat er namelijk sprake is van collectiviteit, dan komt er een inspectie met een bestrijdingsplan. Vanuit daar worden maatregelen getroffen. De gemeente speelt hierin een grote regierol.

 Ook al willen wij een grotere verantwoordelijkheid van de gemeente, de landelijke wet- en regelgeving beperkt de gemeente hierin. Dat de verantwoordelijkheid dus grotendeels bij de bewoners ligt, en met name bij preventie, is een logisch gevolg. Door de aanbevelingen die nu worden overgenomen, wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente toch vergroot. Daar zijn wij tevreden mee”, aldus voorzitter Remco van Dooren.

In de aankomende periode zal het implementatieproces van de aanbevelingen plaatsvinden. De Dorpsraad Acht zal dit proces nauw blijven volgen.

Rattenrapport helder: gemeente moet meer actie nemen

De afgelopen jaren kampte het stadsdeel Woensel-Noord met een rattenproblematiek. In het Kerkdorp Acht was die overlast het grootst. Bewoners probeerden ternauwernood de zwarte ratten te bestreden, maar hun pogingen leidden helaas niet tot het gewenste resultaat. De Dorpsraad Acht riep in de zomer van 2014 de Gemeente Eindhoven op om meer verantwoordelijkheid te nemen en de bewoners te helpen bij deze overlast. Na een lang proces resulteerde die inbreng er uiteindelijk in dat de verantwoordelijke wethouder Torunoglu toezei om een proces op te stellen om de rattenproblematiek te verminderen. Een stap in dit proces was het onderzoek doen naar het probleem in het dorp door het Kennisadviescentrum Dierplagen (KAD). Dat onderzoek heeft in mei van dit jaar plaatsgevonden, waarna in korte tijd conclusies en aanbevelingen aan B&W is gegeven.

Na het ontvangen van het rapport heeft de wethouder besloten, ondanks eerdere afspraken met de Dorpsraad Acht, het rapport van het KAD niet bekend te maken omdat “hij nog wat bestuurlijke vragen had”. De wethouder besloot toen een tweede rapport te vragen naar aanleiding van die vragen. Met die stap in het proces was de Dorpsraad Acht niet mee eens. “Er waren duidelijke afspraken gemaakt en daar werd nu niet aan voldaan. Het wekte de indruk dat er aanbevelingen in stonden die de gemeente niet welgevallig waren”, zegt Remco van Dooren, voorzitter van de Dorpsraad Acht.

Na maanden wachten en van het ‘kastje-naar-de-muur’ te werden gestuurd, heeft de Dorpsraad Acht pas in augustus beide (op herhaaldelijk verzoek) de rapporten ontvangen. Er zou toen op korte termijn een afspraak worden ingepland, maar daar heeft de gemeente, in verband met andere afspraken van de wethouder, nog geen moment voor gepland.

De Dorpsraad Acht heeft lang gewacht om de resultaten openbaar te maken. Maar omdat het proces maar blijft duren en de bewoners van Acht, en Woensel-Noord, zitten te wachten op de resultaten, zij zouden immers in juni al worden geïnformeerd, is besloten om aankomende maandag 5 oktober, tijdens de Dorpsraad vergadering, de adviezen en conclusies aan de bewoners over te brengen.

Samenvatting van het rapport

Het KAD is begin dit jaar door de Gemeente Eindhoven verzocht een onderzoek in te stellen naar de aanwezigheid van ratten in Acht. Het onderzoek vond plaats in de omgeving van Acht.

In het dorp zijn enkele aandachtsgebieden waar zich de problematiek van ratten het meeste concentreert en of waar maatregelen noodzakelijk zijn die verband houden met de aanwezigheid van ratten. “Deze locaties zijn openbare gronden van de gemeente Eindhoven. In haar beleid stelt de Gemeente alleen actie te nemen en te bestrijden wanneer het om publieke gronden gaat. Nu dat is bevestigd door het onderzoek, roepen wij de Gemeente op om hier per direct te bestrijden en maatregelen te nemen”, zegt Remco van Dooren.

Uit het onderzoek blijkt dat er oorzaken zijn die voor uitbreiding en blijvende aanwezigheid van ratten zorgen:

  • Er is geen collectieve bestrijding op wijk- en dorpsniveau. Op lokaal niveau zijn bewoners in overleg met elkaar.
  • De huidige wijze van bestrijding door particulieren alsook ondernemers is onvoldoende voor structureel succes op lange termijn en voor de gehele omgeving van de stad. Dit is in eerste plaats doordat bron- en oorzaakgerichte aanpak in veel gevallen ontbreek/niet naar behoren wordt uigevoerd. Ten tweede wordt er op een aantal plaatsen de bestrijding onvoldoende doorgezet en afgemaakt, waarbij tevens voldoende weringsmaatregelen getroffen worden.

Er zijn genoeg factoren aanwezig die de aantallen ratten op vergelijkbaar niveau kunnen houden of zelfs verder kunnen doen vergroten, zeker als er niet adequaat en niet collectief op wordt gereageerd. Gelet op de jarenlange aanwezigheid is er structureel overlast op dorpsniveau, die pleksgewijs worden bestreden en verschuift naar andere woningen.

Conclusie: uit het onderzoek naar de aanwezigheid van zwarte ratten in Acht blijkt dat een aantal probleemlocaties aanwezig zijn waar gerichte en collectieve bestrijding noodzakelijk is. De huidige bestrijding door of in opdracht van bewoners en de aanpak door de Gemeente is in het verleden ontoereikend geweest om de structurele overlast te doorbreken.

Belangrijkste adviezen aan de gemeente:

Hoewel de verantwoordelijkheid van preventie en bestrijding op eigen terrein primair bij de burger ligt, is er vaak sprake van grensoverschrijdende overlast of overlast afkomstig van het openbaar terrein. Voor dergelijke gevallen geldt het advies om een verantwoordelijke van de Gemeente aan te stellen, bij voorkeur in het bezit van een vakbekwaamheidsbewijs, met als doel om snel op situaties die niet door burgers zelf kunnen worden opgelost, te kunnen acteren.

Het advies is om de gemeente de regie en de uitvoering van de bestrijding van naast de bruine ratten ook de zwarte ratten voor haar rekening te nemen. Er is hierdoor geen verschil met de bruine rat.

“Wij zijn tevreden met het gehouden onderzoek door het KAD. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat bewoners al jarenlang overlast hebben van de situatie. Waar eerder nog gevoelens van overlast werden gebagatelliseerd door te praten over definities, laat dit rapport zien dat bewoners gelijk hadden.

Het KAD concludeert dat bewoners er alleen niet in slagen om de problematiek op te lossen. Dat roepen wij al een jaar. Er moet een samenwerking komen tussen bewoners en de gemeente. De gemeente moet in deze situatie dus veel meer verantwoordelijkheid nemen dan zij eigenlijk wil. Er wordt zelfs geadviseerd dat de gemeente de regie en de uitvoering van bestrijding, naast de bruine rat, nu ook de zwarte rat, voor haar rekening moet nemen. Dat lijkt ons voor alle inwoners van Eindhoven ook veel handiger: de Gemeente moet na meldingen serieus laten onderzoeken om welke rat het gaat en welke maatregelen er getroffen kunnen worden. Dat moet niet worden overgelaten aan bewoners zelf.

Bovendien, hoewel de verantwoordelijkheid van preventie en bestrijding primair bij de burger ligt, is er volgens het KAD sprake van grensoverschrijdende overlast en overlast afkomstig van het openbaar terrein. Daarom zijn wij het er mee eens dat de gemeente per direct een verantwoordelijke moet aanstellen die snel op situaties, die niet door burgers kunnen worden opgelost, acteert. Er moet een collectieve bestrijding komen op basis van een inspectieplan. Wij steunen de adviezen in dit rapport: bewoners moeten nog beter proberen om ratten te voorkomen, maar dat moet wel in samenhang met een gemeente die veel meer verantwoordelijkheid neemt. De gevoelens van de Achtenaren worden compleet bevestigd in dit rapport: de gemeente is de afgelopen jaren structureel te kort geschoten”, zegt de voorzitter van de Dorpsraad Acht.

Veranderingen in rapport 2

“Versie 2 is tot stand gekomen na bestuurlijke vragen”, heeft de Gemeente Eindhoven laten weten.

Conclusie: uit het onderzoek naar de aanwezigheid van zwarte ratten in Acht blijkt dat een aantal probleemlocaties aanwezig zijn waar sporen van ratten zijn aangetroffen of waar risicofactoren aanwezig zijn die ervoor kunnen zorgen dat ratten zich op die locaties kunnen ophouden of zich verder kunnen ontwikkelen. Op enkele plaatsen is door bewoners zelf, lokale bestrijding uitgevoerd. Door of in opdracht van de Gemeente is geen bestrijding uitgevoerd in het private gebied.

(Toegevoegd deel door Gemeente) Geschiedenis: Gemeente Eindhoven heeft de laatste decennia het beleid gehad dat primair de verantwoordelijkheid voor de preventie en bestrijding van ratten is gelegen bij de burger. In het verre verleden werden meldingen geregistreerd waarna de gemeente zelf actie ondernam dan wel ze werden doorgezet naar een bestrijder.

(Toegevoegd deel door Gemeente) Aanbevelingen: Gemeente Eindhoven geeft al jaren invulling aan genoemde adviezen. Een verbeterpunt is om in plaats van actie op incidenten meer aandacht te hebben voor de analyse van de meldingen en een collectieve aanpak.

“Het is onvoorstelbaar dat de Gemeente Eindhoven zo veel wijzigingen heeft toegepast in het KAD rapport. Niet alleen worden veel zinnen en conclusies ontkracht door lichte woorden, ook complete informatie wordt van hun website gekopieerd in het rapport. Wij zijn daarover verbijsterd. In de conclusie wordt nu ineens gesteld dat de gemeente toch niet verantwoordelijk is voor de rattenproblematiek: zij hebben immers niks gedaan. Bovendien wordt de suggestie gewekt dat de Gemeente Eindhoven decennia lang de verantwoordelijkheid bij de burger heeft gelegd. Dat is niet het geval. Tot een paar jaren terug was de gemeente er juist die de burger te hulp schoot. Na een beleidswijziging is dat veranderd en heeft de Gemeente de bewoners in de steek gelaten. Dit probleem alleen op lossen door betere informatievoorziening voor bewoners, zoals nu wordt voorgesteld in dit rapport, is niet het juist middel. Dat blijkt wel uit het afgelopen jaar.

Concluderend, wij zullen tijdens de gesprekken met de wethouder niet praten over het tweede rapport. De aanbevelingen, conclusies en inhoudelijke delen die veranderd zijn door vragen van de gemeente, zijn voor ons onaanvaardbaar. Wij hebben gekozen voor een onafhankelijk onderzoek: dat betekent dus niet dat er letterlijk adviezen en informatie van de Gemeente Eindhoven wordt overgenomen zonder een kritische blik op zaken. Hier wordt dus duidelijk dat wanneer wij niet om beide rapporten hadden geëist, de uitkomst van dit onderzoek bekend was: er ligt geen schuld bij de gemeente en de bewoners moeten actie nemen. Wij zijn blij dat wij deze verschillen nu kenbaar hebben gemaakt. Wij vertrouwen er ook op dat de politiek hier actie van maakt: rapporten kunnen niet zo maar gewijzigd worden”, zegt Remco van Dooren.

In de bijlage vindt u de verschillende documenten die bij dit onderzoek zijn gebruikt. Bij de bevindingen van het KAD zijn straatnamen en huisnummers in zwart gekleurd. Deze straten zijn wel bekend bij de Dorpsraad Acht.

De bijlagen:

Oplossing rattenplaag in 2015?

De Gemeente Eindhoven, het Kenniscentrum Dierplagen en de Dorpsraad Acht zijn tot een oplossing gekomen voor de rattenplaag in Acht, die in de zomermaanden voor veel ophef zorgde in het kerkdorp. Een plan van aanpak is gerealiseerd waardoor in 2015 hopelijk er weinig meldingen van rattenoverlast in Acht zullen zijn. De Dorpsraad Acht is, na maanden van het aankaarten van dit probleem, erg tevreden met het resultaat en is benieuwd naar het aankomende jaar.

In juni 2014 kwamen de eerste meldingen van overlast van ratten. De Dorpsraad Acht nam, door de stijging van het aantal meldingen, daarna direct contact op met de Gemeente Eindhoven. Vanuit de gemeente is in eerste instantie aangegeven dat het niet tot haar taak behoort om ratten te bestrijden als zij zich op particulier terrein bevinden. Het is volgens de gemeente dan aan de bewoner zelf om hier een bedrijf voor in te schakelen en de hoge kosten zijn ook voor de bewoner. De gemeente wilde wel investeren in het geven van voorlichting om een eventuele rattenplaag te voorkomen. Die fase waren we in de zomermaanden van 2014 al lang voorbij. Ook in de commissievergadering en in de vergadering van de Gemeenteraad gaf de meerderheid aan geen gehoor te willen geven aan de oproep van de Dorpsraad Acht. De Dorpsraad Acht was daar toen ernstig over teleurgesteld.

De enige toezegging die toen werd gedaan door de wethouder was om met de Dorpsraad Acht in gesprek te gaan over haar rol van het voorkomen van overlast en hoe de gemeente Eindhoven daarbij kon bijdragen. De Dorpsraad Acht heeft deze handreiking met beide handen aangenomen en is in gesprek gegaan met de wethouder. Tijdens deze gesprekken heeft de Dorpsraad Acht gevraagd om het Kenniscentrum Dierplagen om advies te vragen in deze kwestie. Het KAD is het landelijke kenniscentrum op het gebied van dierplaagbeheersing en milieubescherming. Het KAD ondersteunt opdrachtgevers en beoordeelt de noodzaak en kwaliteit van bestrijdingsplannen. Bovendien geeft het voorlichting aan burgers en leidt praktijkmensen op. Aan deze oproep heeft de Gemeente Eindhoven gehoor gegeven.

De Gemeente Eindhoven, het Kenniscentrum Dierplagen en de Dorpsraad Acht zijn in de afgelopen maand met elkaar om de tafel gaan zitten en daar zijn afspraken gemaakt over 2015. Het KAD is het met de Dorpsraad Acht eens dat in een periode van veel ratten effectief bestreden moet worden. Om er juist voor te zorgen dat in 2015 minder zwarte ratten worden gesignaleerd, heeft de Gemeente Eindhoven, in samenspraak met beide partijen, afgesproken om in het begin van dit jaar een wijkinfo te verspreiden om bewoners er op te attenderen dat zij preventief moet handelen om zo de rattenplaag te voorkomen. Daaropvolgend zal in maart een risico-inventarisatie door het dorp worden gehouden om te kijken waar eventuele bronnen voor rattenoverlast kunnen zitten. Deze adviezen worden, binnen ieders verantwoordelijkheid, gedeeld met de Gemeente Eindhoven en de Dorpsraad Acht zodat zij beiden acties kunnen nemen. Mocht er in de zomermaanden, zoals dit jaar het geval was, veel rattenmeldingen komen, dan heeft de wethouder toegezegd dat het KAD een onderzoek in het dorp zal uitvoeren en met acties, met betrekking tot de bestrijding, komt om de problemen op te lossen.

De Dorpsraad Acht is blij met deze overeenkomst. “Door samen met elkaar om de tafel te gaan en over oplossingen te praten, worden de klachten van bewoners serieus genomen en is er een plan van aanpak gekomen. Wij verwachten dat deze oplossing bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in ons dorp. Wij zijn deze gesprekken in gegaan met het doel om zo weinig mogelijk ratten te signaleren in 2015 en wij zijn blij dat door onze vasthoudendheid dit resultaat hebben weten te bereiken”, aldus voorzitter Remco van Dooren.

Op woensdagavond 17 december 2014 wordt tijdens de openbare dorpsraadvergadering in het Dorpshuis de acties van de afgelopen maanden van de Dorpsraad met betrekking tot de rattenkwestie besproken. De vergadering begint om 20:00 uur.

Gemeente houdt vast aan rattenbeleid

Op dinsdagavond 7 oktober 2014 heeft in de Gemeenteraad van Eindhoven het commissiedebat over de rattenplaag plaatsgevonden. Het college van Burgemeester en Wethouders, gesteund door de coalitiepartijen, gaf geen gehoor aan de oproep van de Dorpsraad Acht. De Dorpsraad is ernstig teleurgesteld.

 De wethouder en de coalitiepartijen blijven vasthouden aan het standpunt dat er vooral ingezet moet worden op preventie. Zij geven wederom aan dat bewoners zorg moeten dragen voor het schoonhouden van hun tuinen. Daarnaast zijn de inwoners van Acht zelf verantwoordelijk voor het inschakelen van een bedrijf voor de bestrijding van de ratten.

De Dorpsraad Acht is zwaar teleurgesteld over de uitkomst van de maandenlange inzet die zij heeft gevoerd voor haar bewoners. De voorzitter van de Dorpsraad Acht en een bewoner uit Acht spraken tijdens de vergadering in over deze rattenplaag, maar kregen geen gehoor bij het college en de coalitie. Discussies werden gevoerd over definities, over terminologie van uitspraken en over rapporten, maar niet over de werkelijke overlast van de bewoners die zij ervaren. De Dorpsraad heeft het gevoel dat deze partijen het gehele probleem totaal niet begrijpen en niet weten waar ze over spraken. Voor de Dorpsraad Acht en de bewoners is dit politieke spel, dat gevoerd werd door de wethouder met de coalitie, heel triest. Niet alleen wil de gemeente Eindhoven geen rol spelen in de bestrijding van de rattenplaag, ook ging zij in het debat volledig voorbij aan de sociale en mentale gevolgen die bewoners ervaren van deze overlast.

De enige toezegging die werd gedaan door de wethouder was om met de Dorpsraad Acht in gesprek gaat over haar rol van het voorkomen van overlast en hoe de gemeente Eindhoven daarbij kan bijdragen. De Dorpsraad Acht neemt deze handreiking aan en gaat graag snel in gesprek met de wethouder. Echter, in juli is eerder gesproken met een ambtenaar van de gemeente Eindhoven over hetzelfde onderwerp, wat geen uitkomsten van oplossingen bood. Het gesprek zal dan ook vooral gaan over de voorkomende en preventieve houding van de bewoners, en niet over de bestrijding en de eventuele gedeelde kosten hiervan.

De Dorpsraad Acht waardeert de vasthoudendheid van het CDA en andere partijen die duidelijk wel steun geven aan de inwoners van Acht. De bewoners zijn de moed kwijt geraakt en een structurele oplossing moet geboden worden om een grote stad als Eindhoven leefbaar te houden. De Dorpsraad Acht zal doorgaan met het aankaarten van dit probleem en het college en de coalitie ervan te overtuigen dat de gezondheid, de leefbaarheid en de veiligheid zwaar in het geding komen.

Dorpsraad Acht neemt problemen burgers wél serieus in rattenkwestie

Opiniestuk in het Eindhovens Dagblad door Remco van Dooren

Al sinds het begin van de zomer van dit jaar kampt het Kerkdorp Acht met een waar rattenprobleem. Dit is duidelijk geworden uit de vele meldingen die bij de gemeente Eindhoven en ook bij de Dorpsraad Acht binnen zijn gekomen. Vele bewoners zijn geconfronteerd met ratten in hun tuin, op hun terras, in de tuinhuisjes en in enkele gevallen ook zelfs in de woning.

De Dorpsraad Acht heeft aan het college van Burgemeester en Wethouders dringend aandacht gevraagd voor deze problematiek. Diverse malen hebben wij gesprekken gevoerd waarbij we hebben aangegeven welke ongemakken de bewoners ervaren. Zij maken zich ook zorgen over de volksgezondheid. Vanuit de gemeente is aangegeven dat het niet tot haar taak behoort om ratten te bestrijden als zij zich op particulier terrein bevinden. Het is volgens de gemeente dan aan de bewoner zelf om hier een bedrijf voor in te schakelen en de hoge kosten zijn ook voor de bewoner. De gemeente wil wel investeren in het geven van voorlichting om een eventuele rattenplaag te voorkomen. Die fase zijn we helaas al lang voorbij.

Zoals we altijd hebben aangegeven, gaat de Dorpsraad Acht uit van een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente en bewoner. De bewoner heeft in onze ogen zeker een rol om ratten te voorkomen en eventueel te bestrijden. Voor een plaag die echter alle straten en daardoor honderden huishoudens treft, is gemeentelijke inzet nodig. Het belastinggeld van de Eindhovense burger wordt nu besteed om gemeentelijke gebouwen te ontzien van zwarte ratten, maar wordt niet gebruikt om overlast van dit gedierte op particulier terrein aan te pakken. Dat is op zijn minst dubieus. Bovendien doet de wijze waarop de gemeente Eindhoven omgaat met meldingen nog meer vermoeden dat zij niet erg geïnteresseerd is in de problematiek. Sterker nog, het neigt naar het bewust laag houden van het aantal klachten.

De Dorpsraad Acht verwacht dat de gemeente de oplossing gaat bieden met een duurzaam plan van aanpak die uitgaat van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gemeente dient op zoek te gaan naar de oorzaak van deze rattenplaag en op haar kosten gespecialiseerde preventiediensten in te zetten om er voor te zorgen dat de gezondheid en de leefbaarheid gewaarborgd wordt. Onze bewoners zullen wij stimuleren een actieve houding te nemen in het voorkomen van ongedierte in en nabij hun omgeving. Een beperkte financiële bijdrage van de bewoners is in deze rattenkwestie bespreekbaar. Op deze manier kunnen wij er samen voor zorgen dat ratten effectief bestreden worden en dat Acht, en de andere Eindhovense wijken, zoveel mogelijk rattenvrij zijn. Bewoners kunnen dan eindelijk genieten van de prachtige omgeving die Acht biedt. Zowel in de zomer, wanneer ratten buiten gesignaleerd worden, als in de winter, wanneer ratten juist naar binnen in huis trekken, hoeven bewoners dan niet meer ongerust te zijn.

De Dorpsraad Acht roept vanavond in het commissiedebat het college op om haar verantwoordelijkheid te nemen en samen met de bewoners van Acht nu echt werk te maken van de rattenbestrijding. De inwoners van Acht raken de moed kwijt in het bestrijden van de rattenplaag. Zij voelen zich in de steek gelaten door hun gemeentebestuur. Hoe mooi zou toch het zijn als de inwoners van Eindhoven, en in dit geval specifiek van de gemeenschap van Acht, ervaren dat het gemeentebestuur echt actief inspeelt op hun problemen? En hoe mooi zou het zijn als de gemeente haar verantwoordelijkheid oppakt om de volksgezondheid en het welzijn van haar stadsgenoten te waarborgen? De Dorpsraad Acht neemt haar burgers namelijk wél serieus!

Zorgen over afhandeling klachten rattenplaag

Niet alleen uit de directe contacten van de Dorpsraad Acht lijkt er weinig oog te zijn voor de rattenplaag waarmee de inwoners van Acht geconfronteerd worden. Het is nu ook de wijze waarop de gemeente omgaat met meldingen die nog meer doet vermoeden dat de gemeente niet erg geïnteresseerd is in deze problematiek. Sterker nog, het neigt naar het bewust laag houden van het aantal klachten.

Diverse inwoners hebben zich de afgelopen dagen bij de Dorpsraad Acht gemeld om aan te geven dat de gemeente op een heel vreemde manier de klachten in behandeling neemt. Eén bewoner heeft via telefoonnummer 14040 (naam medewerker bij de Dorpsraad bekend) gemeld dat er één of meerdere ratten in hun inpandige garage zitten en dus mogelijk verder de woning inkruipen. De betreffende medewerker wilde deze melding aanvankelijk niet in ontvangst nemen omdat het privéterrein betreft. Een andere bewoner voelde zich de volgende dag na het indienen van een klacht afgescheept met de vraag of hij de brochure had gelezen en vervolgens werd hij met een kluitje het riet in gestuurd. En daarbovenop kreeg hij via de mail de melding dat het dossier (lees: klacht/melding) gesloten was (inhoud mail bekend bij Dorpsraad).

De Dorpsraad Acht zet grote vraagtekens bij deze vreemde afhandeling. De gemeente Eindhoven wekt zo de schijn dat er gemanipuleerd wordt met de statistiek van het aantal meldingen van zwarte ratten. De gemeente Eindhoven neemt namelijk pas actie als er veel ratten gemeld worden bij de gemeente, maar gaf in een eerder gesprek met de Dorpsraad niet aan bij welk aantal dit het geval is. De Dorpsraad Acht hoopt dat er geen sprake is van ontmoedigingsbeleid, ook in aanloop naar het commissiedebat met de politiek.

De leefbaarheid wordt drastisch aangetast en de Dorpsraad Acht krijgt nu nog meer het idee dat haar inwoners aan hun lot worden overgelaten. Uiteraard zullen zij ook deze wijze van optreden van de gemeente bespreken met de verantwoordelijke wethouder, en ook geven zij dit door aan de gemeenteraad. Verder zal de Dorpsraad Acht inspreken bij de commissievergadering van dinsdag 7 oktober, waar zij zal oproepen om tot een beleidswijziging te komen en zwarte ratten voortaan effectief te bestrijden (zie eerder persbericht).

Antwoorden raadsvragen op rattenplaag

Op 16 juli 2014 heeft mw. L. Hofman (CDA) raadsvragen gesteld over de rattenplaag in Acht. Hierover zijn antwoorden binnengekomen van burgemeester en wethouders op 2 september 2014. De Dorpsraad Acht is zeer teleurgesteld over de beantwoording van deze raadsvragen. Na maanden van onrust in het dorp, is er nog geen concrete oplossing geboden door de gemeente Eindhoven voor het kerkdorp Acht, die wordt geteisterd door zwarte ratten.

In de beantwoording van de vragen stelt de gemeente Eindhoven alleen verantwoordelijk te zijn voor de bestrijding van ratten die zich in gemeentelijke gebouwen vestigen. Betreft het een gebouw in particulier eigendom, dan is de eigenaar van de woning verantwoordelijk voor de bestrijding van de zwarte rat. Tot op zekere hoogte begrijpt de Dorpsraad Acht dat bewoners mede verantwoordelijk zijn om zwarte ratten te bestrijden. Echter, in de situatie in het kerkdorp gaat het om honderden huizen, verspreid over een groot gebied, waardoor gemeentelijke coördinatie en hulp nodig is om deze grote rattenplaag te bestrijden.

De gemeente Eindhoven heeft op grond van de Wet Publieke Gezondheid de zorgplicht om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Daarom wil de Dorpsraad Acht inzage in het onderzoek van de gemeente Eindhoven, waaruit de conclusie getrokken is dat deze ratten geen infectieziekten overdragen en dat de populatie van de zwarte ratten niet groot genoeg is om actie te ondernemen op particulier terrein. De Dorpsraad vraagt zich daarbij af bij welk aantal de gemeente Eindhoven wel actie zal ondernemen. Bewoners ondervinden al maanden lang overlast, maar het lijkt er op dat de gemeente Eindhoven alleen maar toekijkt.

In een eerder gesprek met de gemeente Eindhoven is afgesproken om in het najaar contact te hebben over het verdere verloop van de rattenplaag en de aanpak voor de aankomende jaren om de ratten te bestrijden. De Dorpsraad Acht vindt het prettig dat de samenwerking met de gemeente wordt aangegaan voor de komende tijd. Echter, de gemeente stelde eveneens voor in deze periode, een tijd waarin heel veel bewoners last hebben van ratten, alleen preventief op te treden. Daar is de Dorpsraad het niet mee eens: voor acties ter voorkoming van ratten is het nu te laat. Acht heeft NU behoefte aan bestrijding. De actie van bestrijden had in juli al moeten gebeuren, en is er nu nog steeds niets gebeurd. Bewoners voelen zich hierdoor door de gemeente in de steek gelaten.

De gemeente stelt verder dat zij het eens is met het CDA dat de situatie zo snel mogelijk tot een eind moet komen en dat de gemeente en inwoners de handen in een dienen te slaan. De Dorpsraad Acht ondersteunt deze woorden van de gemeente. De Dorpsraad vraagt de gemeente, in samenwerking met de bewoners, een nieuw constructief plan van aanpak te maken, waarin de preventiediensten op kosten van de gemeente, hun werk in Acht kunnen doen, zodat ratten geen probleem meer veroorzaken voor de Achtse samenleving.

De Dorpsraad Acht roept de politieke partijen van Eindhoven op om inzake Rattenbestrijding zich op te verenigen met het CDA, die inmiddels ook technische vragen heeft gesteld. Na het antwoord van deze vragen, hoopt de Dorpsraad dat de politiek het beleid rondom ratten effectief wil wijzigen. Een effectieve bestrijding zou er toe moeten leiden dat in de komende jaren Acht, en andere wijken, geen last van deze plaagdieren meer hebben en dat de bewoners in de toekomst weer rustig in hun tuin kunnen genieten van een heerlijke zomer.

Dorpsraad teleurgesteld in reactie gemeente

De dorpsraad Acht is ernstig teleurgesteld in de reactie die de gemeente Eindhoven heeft gegeven met betrekking tot de rattenplaag in Acht. De dorpsraad was vorige week uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente over het signaleren van veel ratten in het kerkdorp, maar dat leverde geen vernieuwd en duurzaam plan van aanpak op om het ongedierte te bestrijden. In de toekomst zal de gemeente wel nauwer contact zoeken met de dorpsraad Acht.

Het enige wat de gemeente doet, en dat benadrukte zij in het gesprek, is haar bewoners informeren over ratten en het voorkomen daarvan. Dat is voor de dorpsraad Acht niet goed genoeg. Wij willen dat de gemeente Eindhoven juist hier haar verantwoordelijkheid neemt, de bewoners serieus neemt en de oplossing, samen met de gemeenschap, in deze situatie geeft. Dit is voor ons onvoldoende en wij zijn hier heel teleurgesteld over. Het beleid dient hier gewijzigd te worden, aldus de dorpsraad.

Wij begrijpen dat het bestrijden van ratten voor de buurtbewoners een groot probleem is. In de gedachte van de gemeente gaan wij mee als een enkele bewoner een rat signaleert, diegene die daar verantwoordelijk voor is om dit ongedierte te bestrijden. Echter, het is voor bewoners onmogelijk om een grote rattenplaag op te lossen. Huishoudens zijn dan genoodzaakt om honderden euro’s te besteden aan het voorkomen hiervan. Dat is voor de dorpsraad Acht geen oplossing.

De dorpsraad Acht zal het hierbij niet laten zitten. Wij blijven bewoners oproepen om meldingen te maken richting de gemeente. Wij zullen nu samen met de bewoners en de politiek optrekken om dit beleid proberen te wijzigen. De gemeente zal pas anticiperen wanneer er iets goed mis gaat met de bewoners en de ratten. Veel te laat voor de dorpsraad Acht, die juist eerder wil voorkomen dan genezen. Dit moet stoppen, nu, maar ook voor in de toekomst.

Oproep om actie van gemeente in rattenproblematiek

De afgelopen tijd heeft de Dorpsraad Acht verschillende meldingen gekregen van bezorgde bewoners over zwarte ratten die zijn gesignaleerd in Acht. Deze zwarte ratten bevinden zich onder meer in de Achtse Loop, Leistraat, Waalstraat, Jo Soeslaan, Emile Wertheimlaan, Maarten Reuchlinlaan, Boschdijk, Jaap Hammingalaan, Gebroeders Ganslaan, De Regge, Verzetsheldenlaan, Jan Gielenlaan en Piet Haagenlaan. Het is bovendien niet uitgesloten dat op meerdere plekken dit ongedierte is waargenomen.

De Dorpsraad Acht wil zeker zijn dat deze rattenplaag geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid en heeft daardoor meteen contact gelegd met de Gemeente Eindhoven en melding gedaan van deze overlast van ongedierte. “De Gemeente Eindhoven zegt dat bewoners het zelf dienen op te lossen, maar na zoveel meldingen roep ik de Gemeente Eindhoven echt op om actie te ondernemen. Het is een ware rattenplaag en dat dient zo snel mogelijk op gelost te worden”.

Om de bewoners in Acht zo goed mogelijk te informeren heeft de Gemeente Eindhoven een flyer over ratten samengesteld. De Dorpsraad Acht roept daarnaast haar inwoners op bij het signaleren van ratten, de Gemeente Eindhoven meteen te benaderen via het telefoonnummer 14-040 of via het contactformulier op de website www.eindhoven.nl.