Frustratie over rol gemeente bij proces winkelvoorziening Acht

Eén van de belangrijkste zaken die op dit moment spelen in Acht is de komst van een winkelvoorziening in het dorp. De Dorpsraad zet zich hier al bijna twee jaar voor in en ook bewoners zijn er druk mee bezig. Een winkel zou de leefbaarheid in het dorp vergroten, maar de locatie speelt een cruciale rol. Van iedereen die betrokken is bij deze kwestie heeft het proces inmiddels veel tijd en inspanning gekost. Ook zijn er grote spanningen in Acht ontstaan. Een aantal bewoners richtte de stichting Vrienden van de Dierenweide op om te voorkomen dat er op die weide een winkel gevestigd zou worden.

Vanaf het begin van de actie voor de komst van een winkel heeft de Dorpsraad gewaakt over goede informatie en transparantie. Continu laten we aan de Achtenaren weten wat we doen en wat we daarmee willen bereiken. Waar mogelijk betrekken we de inwoners van Acht bij wat we doen. Dat doen we bij alle zaken die we behandelen, dus ook bij de komst van een winkel. Daarom vinden wij het van belang de volgende informatie met het dorp te delen.

Afgelopen week zijn wij te weten gekomen dat de gemeente al maandenlang (sinds juni!!!) in gesprek is met een projectontwikkelaar om te komen tot een winkelvoorziening op de locatie Rijnstraat/Kloosterpaadje op Acht. De gesprekken hebben al die tijd strikt vertrouwelijk tussen deze twee partijen plaatsgevonden zonder dat er verder iemand van wist. Daar zijn we als Dorpsraad Acht dan ook zeer verbaasd en zelfs verontwaardigd over.

Dit alles is gebeurd onder verantwoordelijkheid van wethouder Torunoglu, die portefeuillehouder is van Wonen en Burgerparticipatie. In reactie op onze vragen omtrent deze nieuwe informatie heeft hij onze informatie bevestigd en laten weten dat er een parallelproces plaatsvindt en dat het niet aan hem is deze informatie te delen, maar aan de projectontwikkelaar. Bovendien zou openbaarheid het proces verstoren.

Hoe bizar is dit alles?

Over dit proces zijn we nooit geïnformeerd. Er is met geen enkel woord gerept over de onderhandelingen met de projectontwikkelaar. Zelfs niet tijdens de gesprekken die van juni tot en met oktober plaatsvonden tussen de wethouder, de Vrienden van de Dierenweide en de Dorpsraad Acht. Deze gesprekken vonden plaats op advies van de gemeenteraad, zijn gefaciliteerd door wethouder Torunoglu en gingen over het burgerinitiatief tot behoud van de Dierenweide en de komst van een supermarkt naar Acht. In de gesprekken werd gekeken of er andere locaties mogelijk waren, zodat de dierenweide behouden kon blijven. De optie waar de gemeente op de hoogte van was, werd nooit genoemd. Toen de Vrienden van de Dierenweide besloten dat de gemeenteraad zich moest uitspreken over het burgerinitiatief vond er in de gemeenteraad een verhitte bespreking plaats zonder dat de raad geïnformeerd was over het parallelproces voor de winkelvoorziening.

Omdat wethouder Torunoglu vanaf het begin van onze gesprekken een parallelproces heeft gevoerd met de projectontwikkelaar voelen wij ons als Dorpsraad voor de gek gehouden. Inmiddels is gebleken dat er niet alleen gesprekken zijn gevoerd, maar dat de gemeente al een principe-medewerking aan het plan heeft verleend. Het plan is ambtelijk getoetst en onder bepaalde voorwaarden kan de projectontwikkelaar verder met de uitwerking. Middels dit merkwaardige parallelproces heeft de gemeente aan ons hele dorp een onvolledige werkelijkheid geschetst. We zijn maandenlang niet geïnformeerd over het werkelijke proces van een winkelvoorziening in Acht.

En nu?

De komst van een winkel op Acht in het centrum juicht de Dorpsraad zeker toe. Maar dan wel op de wijze die wij als Dorpsraad belangrijk vinden. Dit betekent ten eerste dat wij alle informatie willen van de gemeente en de projectontwikkelaar over de stand van zaken rond de projectontwikkeling.

Tot nu toe is de gemeente niet bereid die te geven omdat dit het proces van de projectontwikkelaar zou verstoren. Verder willen wij dat de bewoners op voorhand betrokken worden bij de plannen en niet pas achteraf. Op die wijze kunnen de bewoners meepraten over de opzet van de winkel, het uiterlijk, de parkeervoorzieningen, de mogelijke overlast door lossen en laden et cetera.

Het spreekt voor zich dat wij bijzonder teleurgesteld zijn in deze werkwijze van de gemeente. Wij vinden het onbehoorlijk bestuur en het doet totaal geen recht aan alle inspanningen van de bewoners van Acht. We voelen ons niet serieus genomen. Bovendien had openbaarheid veel onderlinge spanningen in het dorp kunnen voorkomen. We eisen daarom van de gemeente en de projectontwikkelaar vanaf nu openheid rondom de projectontwikkeling. Dat zijn ze aan Acht verschuldigd.

Dorpsraad Acht

Gezocht: deelnemers voor Bouwcommissie Winkelvoorziening

In de week van 11 april 2016 wordt onderstaande brief afgeleverd bij alle Achtse huishoudens.

Beste bewoner(s),

We zijn nu in de volgende fase voor de winkelvoorziening op Acht aangekomen. Op dit moment is de gemeente Eindhoven met de firma Jan Linders in gesprek over het vestigen van een winkelvoorziening op de locatie Rijnstraat / Cor Gehrelslaan. Daar bevindt zich nu de dierenweide. Jan Linders is echter genegen om een deel van de dierenweide te behouden, zodat er een deel van dit groen aanwezig blijft.

De Dorpsraad vindt het van groot belang dat deze supermarkt past in de lange termijnvisie van het centrum van Acht. Om ons dorpskarakter te behouden moet de supermarkt uitstralen dat zij echt in ons dorp thuis hoort.

Om dit te bereiken wil Jan Linders graag overleggen met de bewoners. Concreet betekent dit dat we een ‘Bouwcommissie’ in het leven willen roepen, die samen met Jan Linders gaat bespreken waar zowel pand als winkelterrein aan moeten voldoen. Het gaat dan o.a. om de uitstraling van het gebouw en de inrichting van het parkeerterrein. Natuurlijk hoort daar ook de nieuwe opzet van de dierenweide bij.

De Bouwcommissie zal bestaan uit de volgende vertegenwoordigingen:

  • direct omwonenden (2 personen);
  • overige geïnteresseerden (2 personen);
  • de reeds bestaande Adviescommissie Winkelvoorziening (1 persoon) en
  • de Dorpsraad (2 personen).

Wilt u deel uitmaken van deze Bouwcommissie, meldt u dan aan bij de Dorpsraad door het sturen van een mail naar info@dorpsraadacht.nl. De werkwijze is als volgt. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de ‘Omwonenden’ en de ‘Overige geïnteresseerden’ die zich aangemeld hebben. In deze bijeenkomst kiezen beide groepen elk twee vertegenwoordigers voor de Bouwcommissie. Deze gekozen vertegen- woordigers bespreken met de overige leden van hun achterban wat ze gaan inbrengen in de Bouwcommissie en rapporteren achteraf de uitkomsten.

De Dorpsraad vindt het van groot belang dat er door de bewoners meegedacht wordt bij de realisatie van de winkelvoorziening. Mede door uw inbreng hopen we op Acht een mooi en levendig centrum te krijgen waar de supermarkt deel van uit maakt.

We zien uw aanmelding graag tegemoet, uiterlijk 24 april 2016.

Met vriendelijke groet, Namens de Dorpsraad Acht,

Remco van Dooren, voorzitter

Bekijk hier de brief in PDF-bestand.

 

Standpunt van de Dorpsraad inzake Winkelvoorziening

Standpunt Dorpsraad Winkelvoorziening Acht

Vergadering gehouden op maandag 14 december 2015, om 20:00 uur in het Dorpshuis Acht.

Doel van de bijeenkomst
We wilden de bewoners informeren over de stand van zaken rond de mogelijke komst van een winkelvoorziening op Acht. Concreet zijn we ingegaan op de volgende vijf punten:

 1. welke stappen zijn de afgelopen periode gezet;
 2. wat waren ook al weer de uitkomsten van de enquête;
 3. wat is het advies van de commissie die ingesteld is naar aanleiding van de enquête;
 4. wat is het standpunt van de dorpsraad;
 5. wat zijn de vervolgstappen.

Advies van de Winkelcommissie
De Adviescommissie inzake een mogelijke winkelvoorziening namens de Dorpsraad Acht heeft zich in de afgelopen maanden gebogen over de moeilijke kwestie. Uit de gesprekken met de gemeente Eindhoven is geconcludeerd dat de plannen van de supermarkt ondernemers aan de Marathonloop/ Boschdijk of op het veld tegenover de Shell aan de A. Fokkerweg niet mogelijk is. Daarom blijven alleen de Jan Linders op de dierenweide, de Plus op de dierenweide of de Spar aan de Waalstraat 5 over als kandidaten. Omdat de adviescommissie geen concrete plannen van de Plus heeft en alleen gekozen wordt voor de dierenweide in de meest gunstige situatie valt de Plus af. Daarmee komt de Adviescommissie tot het volgende advies:

De Adviescommissie adviseert de Dorpsraad Acht om middels een referendum de keuze aan de inwoners van Acht voor te leggen. De keuze in het referendum zou dan als volgt moeten zijn:

 • Keuze A: Jan Linders op de Dierenweide met een oplossing voor de Dierenweide;
 • Keuze B: De Spar in het bestaande pand aan de Waalstraat 5;
 • Keuze C: Geen van beide genoemde supermarkten.

Het volledige advies is hier te lezen.

Standpunt van de Dorpsraad
Allereerst spreken wij graag onze complimenten uit voor het werk van de Adviescommissie. Het is duidelijk dat zij er veel energie in gestoken hebben en dat zij nauwgezet onderzoek hebben gedaan door heel veel gesprekken te voeren, locaties te onderzoeken, criteria te benoemen en nog veel meer. We begrijpen ook heel erg goed dat het voor hen geen makkelijke vraag is geweest om tot een advies voor de winkelvoorziening te komen. Dus vinden we het ook logisch dat binnen de commissie gedeelde meningen zijn over de keuze voor een winkelier. Wij vinden het in ieder geval geen probleem dat zij tot de uitkomst zijn gekomen dat er drie mogelijkheden zijn: Jan Linders op de Dierenweide, Spar in het pand aan de Waalstraat of geen van beide. En dat zij daarbij voorstelden om een referendum te houden. Want juist door deze uitkomst en hun inbreng zijn wij in staat geweest om te komen tot ons standpunt.

Wij hebben ons standpunt gebaseerd op vier onderwerpen:

 • De uitlag van de enquête;
 • Het advies van de Winkelcommissie;
 • De visie van de Dorpsraad over Acht;
 • De visie van de Gemeente Eindhoven over een winkelvoorziening.

Leefbaarheid
Uitgangspunt voor de DR is het vergoten van de leefbaarheid van Acht, zowel nu maar vooral ook op langere termijn. We vinden het belangrijk dat Acht ook in de toekomst een dorp blijft waar mensen graag blijven en komen wonen. We vinden het daarbij belangrijk dat er ook jongeren graag op Acht willen wonen. Acht moet een aantrekkelijke woonomgeving zijn en blijven. De eventuele winkelvoorziening moet dus passen in een plan voor de toekomst.

Langere termijn
Voor die leefbaarheid op langere termijn, ook straks, zien wij een aantal zaken die cruciaal zijn:

 • Wij willen een levendig centrum waar de bewoners elkaar ontmoeten;
 • Wij willen een dorps karakter (zoals bijvoorbeeld de dierenweide als trekpleister voor onder meer jonge gezinnen die de beestjes komen voeren, evenals voor ouderen);
 • Wij willen een aantal voorzieningen waaronder een supermarkt met:
  • een uitgebreid assortiment;
  • meerdere functies (stomerij, postagentschap).

Vanuit dit meerjarenplan hebben we gekeken naar de uitkomsten van de adviescommissie. Dat maakt dat wij ons kunnen vinden in de ideaalschets zoals de adviescommissie die verwoordt. Die sluit daar immers bij aan.

Referendum nodig?
Vervolgens hebben we besproken of we het nodig vinden om een referendum te houden over de voorgestelde keuzes. Wij zien daar echter geen meerwaarde in. De enquête geeft duidelijk aan dat er behoefte is aan een winkelvoorziening, namelijk 78% van de respondenten, dus het is niet logisch om te laten kiezen uit de optie ‘geen van beiden’.

De mogelijke keuze
Dan blijft dus over de keuze uit twee ondernemers: Jan Linders op de Dierenweide en Spar in de Waalstraat 5.

Bij het maken van de keuze voor een ondernemer, kijken wij dus naar uitkomsten van de enquête, de toetsingscriteria, die opgesteld zijn door de adviescommissie, het gemeentelijke standpunt en onze visie over Acht voor de lange termijn. Wat betreft de lange termijn schetsten wij in het begin wat wij graag van Acht willen zien in de aankomende tientallen jaren. Naast het belang van een supermarkt, heeft de Dorpsraad ook als taak om het algemeen belang en de leefbaarheid van Acht voor de toekomst te behartigen. De Dorpsraad is er immers ook om belangen tegen elkaar af te wegen. Daardoor wordt niet alleen naar een supermarkt gekeken, maar ook naar een allesomvattend plan om Acht leefbaar te houden. Daarom hebben wij nog breder gekeken dan dat de adviesgroep al heeft gedaan.

Enquête
Als eerste kijken wij naar de enquête, waar wij gezien het grote opkomstpercentage (45,5%) veel waarde aan hechten. De uitkomsten van de enquête zijn dan ook leidend in dit gehele proces. 19% gaf aan behoefte te hebben aan een buurtsuper, zoals de Spar, die relatief duurder is dan andere supermarktformules en een beperkt assortiment heeft. Aan de andere kant hebben we Jan Linders, in de vorm van een value-for-money winkel, met een voorkeur van 47%, met goedkopere prijzen en een groot assortiment.

Wat betreft de locaties die door u genoemd zijn. 181 keer werd de Dierenweide genoemd als meest geschikte locatie, 56 keer het pand van de Waalstraat 5.

Advies van de Winkelcommissie
De adviescommissie heeft daarnaast criteria gekozen en aan de hand daarvan supermarkten getoetst. Wij zien in de toetsing dat alle criteriapunten even zwaar wegen. Beide supermarkten hebben positieve en negatieve punten. Tevens is aangegeven dat de adviescommissie niet unaniem is over de keuze Jan Linders of Spar.

Omdat er geen unanimiteit is over de toetsingscriteria binnen de adviesgroep, heeft de Dorpsraad ook gekeken naar deze criteria.

Gemeentelijke visie
Kort nog iets over het gemeentelijke standpunt. De gemeente is van mening dat er alleen in het centrum een winkelvoorziening mag komen omdat daar een verzorgingsgebied zit. Aan de rand van Acht is geen ruimte voor een supermarkt, in verband met concurrentie.

Uiteindelijk standpunt van de Dorpsraad
Dit alles heeft er toe geleid dat wij als Dorpsraad van mening zijn dat JL op de Dierenweide het beste aansluit op de uitkomsten van de enquete én tevens past in de visie over de leefbaarheid op langere termijn. Deze supermarkt in het centrum kan inderdaad een ontmoetingsplaats zijn voor de bewoners. Verder biedt zij mogelijkheden voor extra faciliteiten. Ook heeft Jan Linders een uitgebreid assortiment en is het een supermarkt die geschikt is voor de wekelijkse boodschappen. Het wordt voorzien van voldoende parkeergelegenheid. Er wordt gezorgd voor een makkelijke aanvoer en afvoerroute voor vrachtwagens, mede om de overlast voor omwonenden te beperken en aandacht te hebben voor de verkeersveiligheid. Daarmee voldoet zij aan onze ideaalschets voor de lange termijn.

De dierenweide
Er is verder overleg geweest met Jan Linders over de Dierenweide als onderdeel van het dorpse karakter. Deze zal moeten blijven bestaan, uiteraard in een kleinere vorm, op dezelfde locatie of op een andere locatie. Jan Linders geeft aan dat zij zeer bereid is om mee te denken aan een goede invulling van deze dierenweide. Zo is zij genegen om een deel van de dierenweide te behouden op de huidige locatie. Daarmee blijft er een gedeelte van dit groen aanwezig in Acht.

Zoals eerder aangegeven, moet een supermarkt passen in een lange termijnvisie over het centrum van Acht. Daarbij vinden wij het van belang dat er een dorpskarakter is. Nu een deel van de dierenweide behouden kan blijven, is een onderdeel van onze visie geslaagd. Echter, wij willen een allesomvattend plan, met daarbinnen een supermarkt, die ook uitstraalt echt in ons dorp te horen. Jan Linders wil met bewoners meedenken over hoe hun winkel moet passen op Acht. Wij willen dan ook spreken van een herwaardering van het centrum van het dorp.

Bouwcommissie
Daarom willen wij een bouwcommissie in het leven roepen die samen met Jan Linders aan de knoppen gaat zitten wat betreft de buitenuitstraling van het pand. Tevens is het haar taak om het perceel op een juiste manier in te richten en het centrum van Acht in een nieuwe situatie te ontwerpen. De gemeente hoort hierbij ook aanwezig te zijn. De mensen van Kracht op Acht willen ook meedenken hoe Acht er op de lange termijn uit moet komen te zien. Op deze manier zorgen wij er voor dat er een groot draagvlak bestaat voor een mooi en levendig centrum, met daarbinnen een supermarkt.

Korte termijn
Vanuit de gedachte dat Jan Linders onze voorkeur heeft, zaten we met de vraag hoe we de termijn kunnen overbruggen voordat de winkel van Jan Linders daadwerkelijk gerealiseerd is. Het kost immers nog enkele jaren voordat de winkel open kan gaan. Daarom hebben we aan Jan Linders gevraagd welke mogelijkheden zij ziet om zich tijdelijk te vestigen in het pand aan de Waalstraat 5. Jan Linders wil dit op zich best doen, onder de voorwaarde dat de gemeente instemt dat zij zich mag vestigen op de Dierenweide. Voor Jan Linders is het namelijk niet rendabel om in de Waalstraat 5 te zitten. Door deze toezegging kunnen we echter wel snel daadwerkelijk een winkel op Acht hebben.

Samengevat betekent dit dus dat de dorpsraad de voorkeur geeft aan de vestiging van een Jan Linders supermarkt aan de Dierenweide in plaats van aan de Spar in de Waalstraat. De dierenweide kan gelukkig deels daar blijven bestaan, en we zoeken ook nog naar een andere locatie voor het geval dat onvoldoende uit de verf komt. Het allesomvattende plan zorgt er voor dat op de lange termijn Acht leefbaar blijft en het een levendig en sterk dorpscentrum krijgt.

Vervolgstappen
Nu wij een standpunt hebben bepaald, is het ook van belang ook mede te delen welke procestappen er aan zitten te komen.

Wij zullen ons standpunt overbrengen naar de Gemeente Eindhoven en de firma Jan Linders. Wij hopen dat beide partijen constructief met elkaar gaan samenwerken, en dat daar tevens een grote rol voor de Dorpsraad en de bouwcommissie is weggelegd.

Jan Linders zal bij de Gemeente Eindhoven een aanvraag moeten doen voor het bouwen op de dierenweide. De gemeente heeft laten weten dat rond februari 2016 bekend wordt gemaakt of zij bereid zijn om de grond op dierenweide te verkopen en mee te werken aan een bestemmingsplanwijziging. De gemeente Eindhoven is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de grond en het afgeven van enkele vergunningen. Zoals u zult begrijpen, kost het heel vergunningenproces met wijziging van bestemmingsplan, veel tijd. Wij denken dat dit zo’n twee a drie jaar zal duren.

Er is op dit punt dus onzekerheid: wij moeten afwachten wat de gemeente beslist, maar wij denken, gezien de samenwerking en het verloop van de gesprekken van de afgelopen tijd van de adviescommissie en de Dorpsraad, dat de gemeente daar welwillend tegenover staat. Bovendien zal dit standpunt ook bijdragen aan overweging bij de gemeente Eindhoven. Zij heeft namelijk ook aangegeven de enquête over de winkelvoorziening serieus te nemen.

Verder moet Jan Linders op de korte termijn overeenstemming bereiken met het huren van het pand aan de Waalstraat 5.

Net zoals de adviescommissie heeft ook de Dorpsraad flink met elkaar gesproken over een mogelijke winkelvoorziening op Acht. We hebben gekeken hoe we de uitkomsten van de enquete, de overwegingen van de Adviescommissie en onze ideeën over een leefbaar Acht op de lange termijn met elkaar konden samenbrengen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een keuze tussen Jan Linders op de Dierenweide en Spar in de Waalstraat. Uiteindelijk geven wij als Dorpsraad alles overziend de voorkeur aan Jan Linders.

Brief en enquête winkelvoorziening

In de week van 23 maart 2015 ontvangen alle huishoudens in Acht onderstaande brief.

Beste bewoner(s),

Bij deze ontvangt u het Dorpsadvies 2015, bestaande uit een brief, het onderzoek en een retourenvelop.

Het Dorpsadvies 2015 is het grote onderzoek naar de behoefte van de Achtse gemeenschap aan een winkelvoorziening in ons dorp. Al jarenlang leeft in ons kerkdorp de vraag of er wel of niet een winkelvoorziening moet komen. Als Dorpsraad blijven wij de vraag krijgen of wij ons daar hard voor willen maken. We weten echter ook dat er bewoners zijn die helemaal geen behoefte hebben aan een dergelijke voorziening. Om duidelijkheid te krijgen, horen wij via dit onderzoek graag uw advies.

Het onderzoek loopt van maandag 23 maart 2015 tot en met zondag 12 april 2015 en wordt gehouden onder alle huishoudens in Acht (circa 1670). Elk huishouden heeft één stem. Het onderzoek is pas geldig als minstens 15% van de huishoudens reageert. Indien er minder huishoudens reageren, is het onderzoek niet geldig en dan stopt het Dorpsadvies 2015.

U kunt deze enquête invullen op het bijgevoegde formulier of via internet. Als u de bijgevoegde papieren enquête hebt ingevuld, dan kunt u die in de retourenvelop inleveren bij één van de daarop vermelde adressen. Om er zeker van te zijn dat elk huishouden maar één enquête invult, hebben wij elk enquêteformulier voorzien van een willekeurige code.

De internetversie kunt u vinden op www.dorpsraadacht.nl. De gebruikersnaam van de enquête is ‘Acht’ en het wachtwoord is de code vermeld op de papieren versie van de enquête.

Mocht een meerderheid (>50%) van de huishoudens die gereageerd hebben, behoefte hebben aan een winkelvoorziening, dan zullen we als Dorpsraad Acht ons best doen deze voorziening te realiseren. Ik benadruk dat wij geen beloften kunnen doen dat er dan daadwerkelijk een winkelvoorziening komt, maar wij zullen het proces opstarten om met diverse organisaties te gaan praten.

Aan de andere kant, indien een meerderheid van de huishoudens die gereageerd hebben, geen behoefte heeft aan een winkelvoorziening, dan zal de Dorpsraad Acht dit agendapunt niet meer op de agenda zetten tot en met het jaar 2018.

De uitslag zal worden bekend gemaakt op maandag 11 mei 2015 om 20:00 uur in het Dorpshuis tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad Acht.

Mochten er vragen zijn over dit Dorpsadvies 2015, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar dorpsraad@acht.nl.

Wij hopen dat iedereen zijn of haar stem duidelijk en krachtig zal overbrengen aan ons.

Met vriendelijke groeten, Namens de Dorpsraad Acht,

Remco van Dooren, voorzitter

De brief is hier in PDF-bestand te lezen.

De enquête is hier te zien.